Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

Yleistä

Kaivostoiminnan harjoittajan on nimettävä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö. Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöstä säädetään Kaivoslain (621/2011) 118 §:ssä ja Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 9 §:ssä.

 

Tehtävät

Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että kaivoksessa noudatetaan kaivosturvallisuutta koskevia säännöksiä, lupamääräyksiä sekä kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita. Vastuuhenkilön on valvottava, että henkilökunta koulutetaan turvalliseen työskentelyyn.

 

Vaatimukset

 • Vastuuhenkilön on ennen nimeämistään suoritettava pätevyyskoe Tukesissa.
 • Vastuuhenkilön on tunnettava kaivosturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset.
 • Vastuuhenkilön on oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa, työpaikkanaan kyseinen kaivos.
 • Vastuuhenkilöllä ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia, mutta hänellä tulee olla tehtävään sopiva koulutus.
 • Toiminnanharjoittajan velvollisuus on varmistaa, että vastuuhenkilöllä on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin lupapäätöksen ehtojen tarkoittamalla tavalla.
 • Kaivostoiminnan vastuuhenkilön sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin vastuuhenkilöä.

 

Nimeäminen

Kaivostoiminnan harjoittajan on nimettävä kaivostoiminnan vastuuhenkilö kirjallisesti. Nimeämisestä tulee käydä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Kaivostoiminnan harjoittajan on varmistettava, että nimettävä henkilö täyttää yllä olevat vaatimukset ja pyydettävä häneltä kirjallinen suostumus. Nimeämisestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille. Tukes tarkistaa määräaikaistarkastuksilla, että tuotantolaitoksessa on asianmukaisesti nimetyt valvojat.

Valmentautuminen kokeeseen

Itseopiskelun lisäksi kokeeseen voi valmentautua osallistumalla kaupallisten koulutusjärjestöjen järjestämään koulutukseen. Tällaisia koulutustilaisuuksia järjestää säännöllisesti ainakin POHTO Oy ja Inspecta Oy.


Pätevyyskokeet

 

Kokeen rakenne
Koe on kirjallinen ja siinä on 30 monivalintatehtävää. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, standardit, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto).

Kokeen käsittely
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti (tämänhetkinen maksu on 167 €). Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 70 % koevastauksista on oikein.

Koeaineisto
Seuraavassa esitetään luettelot aineistoista, joihin kokeeseen osallistuvan on hyvä perehtyä ennen kaivosturvallisuustenttiin osallistumista. Aineisto saa olla mukana koetilaisuudessa. Kokeessa voi olla mukana myös muita koealueeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, oppaita, standardeja tai vastaavia.

 
Luettelo koealuetta käsittelevästä materiaalista

 
Säädökset

 •  kaivoslaki (621/2011)
 •  valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
 •  valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)
 •  Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista (1455/2011)
 •  Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)

 

Säädöksiä saa sähköisesti sekä Tukesin että Finlexin www-sivuilta.

Tukes-ohjeita, tiedotteita ja esitteitä

 

 Muu aineisto

 • Kaivos- ja louhintatekniikka, kirjan luvut 4. (Kalliomekaaninen suunnittelu) 6. (Louhintamenetelmät) ja 11. (Kalliolujitus ja kalusto). Toimittaneet Antero Hakapää ja Pekka Lappalainen; kustantaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki, www.oph.fi/verkkokauppa, ISBN 978-952-13-3488-7.

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

 

© Tukes 2018