Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

 

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava yksi tai useampi käytönvalvoja (vastuuhenkilö). Käytönvalvojasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 29 §:ssä sekä  vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen 685/2015 12 §:ssä.

 

Tehtävät

Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Vastuuhenkilön tulee tuntea tuotantolaitoksen toiminta, sitä koskevat säädökset sekä turvallisen toiminnan edellytykset (390/2005 29 §).


Vaatimukset

 • Käytönvalvojan on ennen nimeämistä suoritettava pätevyyskoe Tukesissa.
 • Käytönvalvojan on tunnettava käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset.
 • Käytönvalvojan on pääsääntöisesti oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänen työpaikkansa on oltava kyseisessä toimipaikassa.
 • Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.
 • Toiminnanharjoittajan velvollisuus on varmistaa, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.
 • Käytönvalvojan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin valvojaa.

 

Aiemmin suoritetut pätevyyskokeet

Aikaisemmin (asetuksen  59/1999 ollessa voimassa) hyväksytyt vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvojat voivat jatkaa toimessaan samalla tuotantolaitoksella. Sen sijaan, jos em. asetuksen mukaisen pätevyystodistuksen omaava henkilö vaihtaa toimipaikkaa, pätevyyskoe on uusittava.


Nimeäminen

Toiminnanharjoittaja nimeää valvojan tehtäväänsä kirjallisesti. Nimeämisestä tulee käydä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että nimettävä henkilö täyttää yllä olevat vaatimukset ja pyydettävä häneltä kirjallinen suostumus. Nimeämisestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille. Tukes tarkistaa määräaikaistarkastuksilla, että tuotantolaitoksessa on asianmukaisesti nimetyt valvojat.

 
Valmentautuminen kokeeseen

Itseopiskelun lisäksi kokeeseen voi valmentautua osallistumalla kaupallisten koulutusjärjestöjen järjestämään koulutukseen. Tällaisia koulutustilaisuuksia järjestävät säännöllisesti ainakin AEL, POHTO Oy ja DGM Finland. 


Kokeen rakenne

Koe on kirjallinen ja siinä on 30 monivalintatehtävää. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, standardit, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).

Kokeen käsittely

Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa.  Alin hyväksytty pistemäärä on 21. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta  laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti (tämänhetkinen maksu on 167 euroa).


Koeaineisto

Seuraavassa esitetään luettelot aineistoista, joihin kokeeseen osallistuvan on hyvä perehtyä ennen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen osallistumista. Aineisto saa olla mukana koetilaisuudessa. Kokeessa voi olla mukana myös muita koealueeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, oppaita, standardeja tai vastaavia.

  


 Säädökset

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) muutoksineen
 • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985) muutoksineen, luvut 5 ja 6
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EY) N:0 1272/2008 (CLP-asetus), ainoastaan liitteet I, II, III, IV ja V.
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)

 

Säädöksiä saa sähköisesti sekä Tukesin että Finlexin www-sivuilta.

 Standardeja

 • SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen
 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut

 

Standardeja ja käsikirjoja myy Suomen standardisoimisliitto SFS.

Tukesin ohjeet, oppaat ja julkaisut

 

Tukes-ohjeet, oppaat ja julkaisut voi tulostaa Tukesin www-sivuilta.

 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

© Tukes 2018