Maakaasun käytön valvoja

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

 

Yleistä

Maakaasun siirto- ja jakeluputkistolle, tankkausasemalle sekä sellaiselle käyttöputkistolle, johon liittyvien käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä suurempi kuin 1,2 MW, on nimettävä putkiston käytön valvoja sekä tarvittaessa yksi tai useampi sijainen.

Käytön valvojasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) 22 §:ssä.

 

Tehtävät

Käytön valvojan tehtävänä on valvoa putkiston käyttöä ja kuntoa. Käytön valvojan on huolehdittava siitä, että määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa niille määrättyinä ajankohtina ja että asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset merkinnät putkiston käytön aikana suoritetuista kokeista ja valvontatoimenpiteistä tehdään valvontakirjaan (asetus 24 §).

 

Vaatimukset

 • Käytön valvojan on tunnettava maakaasua koskevat säännökset ja määräykset.
 • Pääsääntöisesti käytön valvojan on oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa.
 • Käytön valvojan on suoritettava ennen nimeämistään pätevyyskoe Tukesissa.
 • Siirtoputkiston käytön valvojalla tulee olla vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus maakaasun siirtoon perehdyttävissä tehtävissä. Jakelu- ja käyttöputkiston käytön valvojalta vaaditaan riittävä työkokemus jakeluun ja käyttöön perehdyttävissä tehtävissä.
 • Toiminnanharjoittajan velvollisuus on varmistaa, että käytön valvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.
 • Käytön valvojan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin valvojaa.


Aiemmin suoritetut pätevyyskokeet

Aikaisemmin suoritetut pätevyyskokeet ovat voimassa toistaiseksi.

 

Nimeäminen

Toiminnanharjoittaja nimeää käytön valvojan tehtäväänsä kirjallisesti. Nimeämisestä tulee käydä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että nimettävä henkilö täyttää ylläolevat vaatimukset ja pyydettävä häneltä kirjallinen suostumus. Nimeämisestä ilmoitetaan kirjallisesti Tukesille. Nimeämisessä voidaan käyttää Tukesin lomaketta.

 

Valmentautuminen kokeeseen

Itseopiskelun lisäksi kokeeseen voi valmentautua osallistumalla kaupallisten koulutusjärjestöjen järjestämään koulutukseen. Tällaisia koulutustilaisuuksia järjestää säännöllisesti ainakin Suomen Kaasuyhdistys ry.

 
Pätevyyskokeet

 

Kokeen rakenne
Koe on kirjallinen, siinä on 5 esseekysymystä ja 8 monivalintatehtävää.

Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, standardit, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto).

Kokeeseen suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koealueen tärkeimmistä asioista. Jos tiivistelmä jätetään kokeen tarkastajalle yhdessä koepapereiden kanssa, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä enintään saman verran kuin yhdestä oikein vastatusta esseekysymyksestä.

Hyvin tehty tiivistelmä

 • sisältää asiat, joita tenttijä pitää edustamaansa laitosta ajatellen tärkeimpinä koealueen käsittelemistä asioista
 • voi sisältää viittauksia oheismateriaaliin
 • on n. 1 sivun (A4) pituinen koneella kirjoitettuna, tiivistelmän saa kirjoittaa myös käsin
 • on kokeeseen tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama

 

Kokeen käsittely
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti (tämänhetkinen maksu on 167 euroa). Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 60 % vastauksista on oikein (22 p). Rajatapauksissa kokeeseen osallistuneelle voidaan lähettää lisäkysymyksiä, joihin pyydetään vastaus määräaikaan mennessä. Lisäkysymykset valitaan aihepiireistä, joissa koe on epäonnistunut.Kokeen laajuus
Kokeen laajuus on aina sama, mutta erityistapauksissa kysymyksiä voidaan suunnata tarvetta vastaavaksi.


Luettelo aineistosta

 
Säädökset

 • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
 • valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009)
 • kaasulaiteasetus (1434/1993, muutokset 804/1994, 1169/1995); asetuksen varsinainen pykäläosa sekä merkintöjä ja ohjeita koskevat osat
 • Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)

 

 Säädökset saa sähköisenä joko Tukesin tai Finlexin internetsivuilta.

 

Ohjeet 

 • Tukes-ohje 7/2015 Maakaasun käsittelyn turvallisuus

 

Tukes-ohjeet, luettelo palavista nesteistä, luettelo voimassa olevista säädöksistä, valvojien pätevyyskokeita koskevaa tietoa ym. www.tukes.fi

 

Standardit 

 • SFS-standardit 2897, SFS-EN 676, 1775, 12186, 12327

 

Standardeja myy Suomen standardisoimisliitto  www.sfs.fi, sähköposti sales@sfs.fi.

 

Kokeessa tulee lisäksi tuntea

 • Maakaasun yleiset ominaisuudet
 • Nestekaasun yleiset ominaisuudet ja käyttö maakaasun varapolttoaineena
 • Maakaasun palaminen ja säätö
 • Ilmanvaihto ja palamistuotteiden poisto
 • Käyttölaitteiden toiminta ja käyttö
 • Ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden toiminta
 • Räjähdysvaarallisten tilojen luokitus
 • Alkusammutuskalusto

 

Esimerkkejä lähdekirjallisuudesta

 • Lakikokoelma: Räjähdysvaaralliset aineet
 • Maakaasukäsikirja
 • Maakaasun yleiset turvaohjeet ja hätätilanteiden toimintaohjeet
 • SFS-Käsikirja 58, maakaasua koskevat asiat

 

Maakaasukäsikirja sekä Maakaasun yleiset turvaohjeet ja hätätilanteiden toimintaoheet ovat saatavissa maksutta Suomen Kaasuyhdistys ry:stä

 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

© Tukes 2018