Nestekaasun käytönvalvoja

 

Käytönvalvoja on nimettävä, mikäli nestekaasun määrä käyttölaitoksessa on vähintään 5 tonnia. Käytönvalvojasta säädetään kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 29 §:ssä ja valvonta-asetuksen (685/2015) 12 §:ssä. Tarvittaessa käytönvalvojalle on nimettävä yksi tai useampia sijaisia. Käytönvalvojan on huolehdittava siitä, että laitosta hoidetaan teknisesti oikealla tavalla säännösten, määräysten sekä laitosta koskevien lupapäätösten mukaisesti.

 

Vaatimukset

Käytönvalvojan on oltava toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa toimipaikkanaan kyseessä oleva laitos. Joissakin tapauksissa käytönvalvojan pääasiallinen toimipaikka voi olla eri kuin valvottava kohde, jos on osoitettavissa, että valvoja käy kuitenkin riittävän usein valvottavassa kohteessa ja tuntee sen toiminnan hyvin. Vastaavasti joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä valvojaksi henkilö, joka ei ole toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa, mutta hänen toimipaikkansa on kuitenkin valvottavassa kohteessa. Tällaisissa tapauksissa vastuiden määrittelyt on tehtävä erittäin selvästi ja ne on otettava huomioon myös henkilön työsopimuksessa tms.

 

Valvojan on tunnettava valvonnassaan olevan laitoksen toiminta, nestekaasua koskevat säännökset, määräykset ja lupaehdot, nestekaasun ominaisuudet sekä laitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävässä määrin laitoksen ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden sekä suojausjärjestelmien toiminta. Pätevyys todetaan Tukesissa järjestettävässä pätevyyskokeessa. Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.

 

Käytönvalvojan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin valvojaa.

 

Nimeäminen

Toiminnanharjoittaja nimeää valvojan tehtäväänsä kirjallisesti. Nimeämisestä tulee käydä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että nimettävä henkilö täyttää yllä olevat vaatimukset ja pyydettävä häneltä kirjallinen suostumus. Nimeämisestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille. Määräaikaistarkastuksilla tarkistetaan, että tuotantolaitoksessa on asianmukaisesti nimetyt valvojat.

 

Valmentautuminen kokeeseen

Itseopiskelun lisäksi kokeeseen voi valmentautua osallistumalla kaupallisten koulutusjärjestöjen järjestämään koulutukseen. Tällaisia koulutustilaisuuksia järjestävät mm. säännöllisesti Öljy- ja biopolttoaineala ry (ÖBA) ja Inspecta Oy.

 

Kokeen rakenne

Koe on kirjallinen ja siinä on 30 monivalintatehtävää. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, standardit, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).

 

Kokeen käsittely

Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Alin hyväksytty pistemäärä on 21. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti (tämänhetkinen maksu on 167 euroa).

 

Koeaineisto

Seuraavassa esitetään luettelot aineistoista, joihin kokeeseen osallistuvan on hyvä perehtyä ennen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen osallistumista. Aineisto saa olla mukana koetilaisuudessa. Kokeessa voi olla mukana myös muita koealueeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, oppaita, standardeja tai vastaavia.

 

 

Säädökset

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), luku 6
 • Asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
 • Kaasulaiteasetus (1434/1993, muutokset 804/1994, 1169/1995); asetuksen varsinainen pykäläosa sekä merkintöjä ja ohjeita koskevat osat
 • Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä ( 558/2012)
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)

 

Säädökset saa sähköisenä joko Tukesin tai Finlexin internetsivuilta.

 

Standardit 

 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut
 • SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

 
Osa edellä mainituista standardeista käsittelee muutakin kuin nestekaasua. Näiltä osin standardit tulevat kokeeseen mukaan vain nestekaasua koskevilta osiltaan. Standardeja voi ostaa Suomen standardisoimisliitosta.

 

Tukes-ohjeita, tiedotteita ja esitteitä

 

Kokeessa tulee lisäksi tuntea

 • Nestekaasun yleiset ominaisuudet
 • Ilmanvaihto ja palamistuotteiden poisto
 • Käyttö- ja turvalaitteiden toiminta

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Marika Sintonen, p. 029 5052 182
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

 

Helsinki
9.3.2018

27.4.2018

8.6.2018
Kuopio
8.3.2018

8.6.2018
Lappeenranta
8.6.2018
Oulu
9.3.2018

25.5.2018
Rovaniemi
27.4.2018
Tampere
9.3.2018

27.4.2018

8.6.2018
Vaasa
13.6.2018

© Tukes 2018