Paloilmoitinkoe (paloilmoitintutkinto) ja tutkintovaatimukset

 

Examina ordnas endast på finska. Mer information: Inspecta Oy,

 

Datum för brandlarmanläggningsexamina (på finska)

 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

 

Yleistä
Pelastustoimen laitteista säädetyn lain 10/2007 9§ tarkoittamia kokeita, jäljempänä paloilmoitintutkintoja, järjestää 1.1.2010 alkaen Inspecta Oy. Tutkintoja järjestetään useita vuosittain. Tutkinto on maksullinen sisältäen todistuksen suoriutumisesta. Tutkintoajankohdista, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoihin liittyvistä käytännön järjestelyistä kuten tutkinnon maksullisuudesta saat lisätietoja Inspecta Oy:stä.

 

Tutkinnon tavoitteena on varmistaa osallistujan erityisosaaminen koskien paloilmoitinalaa koko paloilmoittimen elinkaaren ajalta alkaen rakentamisen perusteista, tuotteiden markkinoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja käytöstä aina laitteiden käytöstä poistoon. Tutkinnosta suoriutuminen edellyttää siis paloilmoitinalaan vaikuttavien säädösten ja ohjeistuksen lisäksi myös rakenteellisen palontorjunnan sekä paloilmoittimeen yhteen liitettävien liitännäisten järjestelmien ja laitteistojen tuntemusta.

 

Paloilmoitintutkinnon hyväksyttävästi suorittamalla osallistuja osoittaa tunnistavansa paloilmoitinalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.

 

Tutkintovaatimukset
Tutkinto on kirjallinen sisältäen säädösosan sekä paloilmoitinalaan liittyviä kysymyssarjoja, harjoitustöitä ja monivalintatehtäviä. Tutkintoon suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koskien osallistujan näkemystä tutkintoalueen tärkeimmistä asioista. Hyvä tiivistelmä käsittelee paloilmoittimien koko elinkaaren lähtien rakennushankkeen suunnittelusta aina laitteiston käytöstä poistamiseen. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä (maksimi 1,5 pistettä). Tiivistelmän tulee olla tutkintoon tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama. Tiivistelmä arvioidaan vain rajatapauksissa.

 

Tutkinnon kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin paloilmoitinalaa koskeviin julkaisuihin:


- Pelastuslaki 379/2011;
- Laki pelastustoimen laitteista 10/2007;
- Paloilmoittimia koskeva määräys Julkaisu A60 (Huom. säädöksenä kumoutunut);
- Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ST 2009 versio 2010;
- SFS:n julkaisu CEN/TS 54-14:fi Paloilmoittimet. Osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeet;
- SFS EN 54-13: Laitteiston osien yhteensopivuuden arviointi;
- SFS EN 54-21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteiden vaatimukset;
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta julkaisut E1, E2 ja E4.
- Tukesin tiedotteet asennusliikkeille


Näissä tulee kiinnittää huomiota erityisesti kohtiin, jotka koskevat pelastustoimen laitteita, niiden rakentamis- ja määräytymisperusteita sekä palo-osastointiin ja sen toteutukseen rakentamisessa sekä niiden merkitykseen.

 

Suositeltavia tietolähteitä:
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n (SPEK) paloilmoitinalaan liittyvät oppaat ja ohjeistukset.
- Laitevalmistajien ohjeistus

 

Kaikki edellä mainittu sekä myös muu alaan liittyvä taustamateriaali voi olla mukana tutkinnossa.
Säädökset ja julkaisuja on löydettävissä esim:
http://www.edilex.fi/tukes/fi/
http://www.spek.fi
http://www.sfs.fi/
http://www.sahkoinfo.fi/
http://www.ymparisto.fi/Muuta
Tieto saavutetusta tutkintotuloksesta tai tutkintotodistus toimitetaan kolmen viikon kuluessa kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

 

Tutkintotodistuksen perusteella Tukes voi myöntää paloilmoittimia koskevan pätevyystodistuksen eri hakemuksesta. Edellytyksenä on, että hakija täyttää myös muut laitelaissa 10/2007 9§ esitetyt, erityisosaamisen edellyttämät koulutusta ja työkokemusta koskevat vaatimukset. Pätevyys on voimassa 3 vuotta kerrallaan.

 

Tutkinnon aluksi varmennetaan tutkinnon suorittajan henkilöllisyys, mihin tulijan on syytä ennakolta varautua.

 

Muutoksenhaku paloilmoittimia koskevan koesuoritukseen (tutkintosuoritukseen)
Jos Inspecta Oy ja tutkintoon osallistunut ovat eriävää mieltä tutkintosuorituksesta, arvostelusta tai arvosteluperiaatteista, tulee tutkinnon suorittajan hakea muutosta Inspecta Oy:stä.

 

Koesuorituksen hylätysti suorittanut henkilö voi hakea pätevyystodistusta Tukesilta liittämällä hylätyn koesuorituksensa mahdollisine lisäselvityksineen pätevyystodistushakemukseen. Tällöin Tukes ottaa viranomaisena kantaa asiaan. Tukesin päätöksestä on valitusoikeus hallintolain mukaisesti.

 

Kokeisiin osallistuneilla on myös mahdollisuus ilmoittaa Tukesille ne huomiot, joita heillä on mahdollisesti syntynyt Inspecta Oy:n tutkinnon järjestämisestä. Tukes tutkii sille lähetetyt huomiot viran puolesta.

 


Lisätietoja:

Björn Johansson, ylitarkastaja

Puh: 029 5052 515
Sähköposti:etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

© Tukes 2018