Sammutuslaitteistokoe (kuulustelu, tutkinto) ja koevaatimukset

 

Examina ordnas endast på finska. Mer information: Inspecta Oy

 

Datum för släckanläggningsexamina (på finska)

 

LAKI 10/2007, ASETUS SM-1999-967/TU-33 sekä asetus, julkaisu A65

Yleistä

Lomakkeen yläreuna

Pelastustoimen laitteista säädetyn lain 10/2007 9§ tarkoittamia kokeita, jäljempänä sammutuslaitteistokuulusteluja, järjestää 1.1.2010 alkaen Inspecta Oy. Tutkintoja on useita vuosittain. Tutkinto on maksullinen sisältäen todistuksen suoriutumisesta. Tutkintoajankohdista, ilmoittautumisesta, maksullisuudesta ja muista tutkintoihin liittyvistä asioista saat lisätietoja Inspecta Oy:stä.

 

Kokeen tavoitteena on varmistaa osallistujan erityisosaaminen koskien sammutuslaitteistoalaa koko laitteiston elinkaaren ajalta alkaen rakentamisen perusteista, tuotteiden markkinoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja käytöstä aina laitteiden käytöstä poistoon. Kokeesta suoriutuminen edellyttää siis sammutuslaitteistoalaan vaikuttavien säädösten ja ohjeistuksen lisäksi myös rakenteellisen palontorjunnan sekä sammutuslaitteistoihin yhteen liitettävien liitännäisten järjestelmien ja laitteistojen laajaa tuntemusta.

 

Kokeen hyväksyttävästi suorittamalla osallistuja osoittaa tunnistavansa sammutuslaitteistoalaa koskevat säädökset ja yleisesti hyväksytyt alan suunnittelu- ja asennusohjeet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön.


Lomakkeen alareuna

Kokeen rakenne

Kokeen laajuus ja rakenne vaihtelevat riippuen toimialasta.  Osallistujan tulee kuulusteluun ilmoittautuessaan valita mihin toimialan liittyvän kuulusteluun aikoo suorittaa. Sammutuslaitteistot ovat ryhmitelty asetuksen A65 ryhmittelyä noudattaen:

 • sprinklerilaitteistot;
 • kaasusammutuslaitteistot;  
 • muu yksilöitävissä oleva ala (usein vesisumulaitteistot)

Vaatimukset kokeen suorittamiseksi
Koe on kirjallinen sisältäen säädösosan sekä kutakin sammutuslaitteistotyyppiä sisältävän toimialaa koskevan osion. Koe on vaativa ja voi sisältää kysymyssarjoja, harjoitustöitä ja monivalintatehtäviä. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali.


Koetilaisuuteen suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koskien osallistujan näkemystä tutkintoalueen tärkeimmistä asioista. Hyvä tiivistelmä käsittelee sammutuslaitteiston koko elinkaarta alkaen rakennushankkeen suunnittelusta aina laitteiston käytöstä poistamiseen. Jos osallistuja haluaa suorittaa säädöksissä tarkemmin määrittelemättömän kuulustelun (esim. vesisumu, vaahto jne.), on tiivistelmän tuominen koetilaisuuteen välttämätön edellytys. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä. Tiivistelmän tulee olla kokeeseen tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama. Tiivistelmä arvioidaan vain rajatapauksissa.

Kokeen kysymysten aihealueet pohjautuvat seuraaviin sammutuslaitteistoalaa koskeviin julkaisuihin:

 

1. Säädösosa

 • Pelastuslaki 379/2011
 • Laki pelastustoimen laitteista 10/2007
 • Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista Julkaisu A65
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
 • Maan käyttö- ja rakennusasetus 895/1999
 • YM:n asetus Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus A1 2006
 • Suomen rakentamiskokoelmasta  asetukset E1, E2 ja E4

 

2. Laitteistotyypin edellyttämä tarkentava koeosuus

A. sprinklerilaitteistot

 • SFS-EN 12845+A2 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto.
 • SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
 • CEA 4001:2007-06 (pdf, 1 Mt)

 

B. Kaasusammutuslaitteistot

 • Hiilidioksidisammutuslaitteistot - Suunnittelu ja asentaminen FK-CEA 4007:2010-05 (fi)
 • Inerttikaasusammutuslaitteistot - Suunnittelu ja asentaminen CEA 4008: 2005
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta  (953/1999)

 

C. Muut sammutuslaitteistot (vesisumu)

 • SFS-EN 12845+A2 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto.
 • SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
 • CEA 4001:2007-06 (pdf, 1 Mt)
 • Laitteistokohtaiset mitoitusohjeet ja sovellettavat standardit
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999)

 

Säädöksiä ja julkaisuja on hankittavissa esim

www.edilex.fi/tukes/fi/

www.spek.fi

www.sfs.fi/

sahkoinfo.fi/

www.fkl.fi/ 

www.ymparisto.fi/

 

Muuta

Tieto saavutetusta tutkintotuloksesta tai tutkintotodistus toimitetaan kolmen viikon kuluessa kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Tutkintotodistuksen perusteella Tukes voi myöntää sammutuslaitteistoja koskevan pätevyystodistuksen eri hakemuksesta. Edellytyksenä on, että hakija täyttää myös muut laitelaissa 10/2007 9§ sekä A65:ssa esitetyt, erityisosaamisen edellyttämät koulutusta ja työkokemusta koskevat vaatimukset. Pätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

 

Alan koulutustilaisuuksia järjestävät mm. Inspecta Oy sekä Spek.

 

Tutkinnon aluksi varmennetaan tutkinnon suorittajan henkilöllisyys, mihin tulijan on syytä ennakolta varautua


Muutoksenhaku sammutuslaitteistoja koskevan koesuoritukseen (tutkintosuoritukseen)

Jos Inspecta Oy ja tutkintoon osallistunut ovat eriävää mieltä tutkintosuorituksesta, arvostelusta tai arvosteluperiaatteista, tulee tutkinnon suorittajan hakea muutosta Inspecta Oy:stä.


Koesuorituksen hylätysti suorittanut henkilö voi myös hakea pätevyystodistusta Tukesilta liittämällä hylätyn koesuorituksensa mahdollisine lisäselvityksineen pätevyystodistushakemukseen. Tällöin Tukes ottaa viranomaisena kantaa asiaan. Tukesin päätöksestä on valitusoikeus hallintolain mukaisesti.

 
Kokeisiin osallistuneilla on myös mahdollisuus ilmoittaa Tukesille ne huomiot, joita heillä on mahdollisesti syntynyt Inspecta Oy:n tutkinnon järjestämisestä. Tukes tutkii sille lähetetyt huomiot viran puolesta.Lisätietoja:
Björn Johansson, ylitarkastaja

Puh: 029 5052 515
Sähköposti:etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

© Tukes 2018