Toimintaoikeudet

Sähkö ja hissit 

Pelastustoimen laitteistot ja käsisammuttimet

Kylmäala

Hyväksytyt liikkeet

 

 

Sähkö ja hissit

Oikeudet sähkö- ja hissitöihin

 

Sähkö- ja hissitöitä saa Suomessa tehdä vain, mikäli täyttää asetetut vaatimukset ja toiminnan aloittamisesta on tehty ilmoitus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Sääntelyn piiriin kuuluvat sähköasennustyöt sekä sähkölaitteiden korjaustoiminta. Myös hissityöt ovat säänneltyjä sähköturvallisuuslainsäädännön perusteella.

 

Vaatimuksista keskeisin on, että sähkötöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla (sähköurakoitsijalla) on turvallisuudesta vastaava sähkötöiden johtaja (hissitöissä hissitöiden johtaja). Työalueet määräytyvät sähkötöiden johtajalta vaadittavan pätevyystodistuksen perusteella. Voimassa on kahdenlaisia pätevyystodistuksia: uudempia S1, S2 ja S3 sekä vanhempia A, B, C ja D alaryhmineen. Lisäksi on voimassa eräitä erikoisalojen pätevyyksiä.

 

Tässä www-sovelluksessa on esitetty täsmällisiin pätevyyksiin nähden yksinkertaistettu ryhmittely – mikäli toimintaoikeus-kentässä on merkintä A (sj), tarkoittaa se, että toiminnanharjoittajalla on myös yli 1000 voltin sähköasennusoikeudet. Näin on tehty selkeyssyistä, koska voimassa on erilaiset rajoitukset huomioiden yli sata erilaista pätevyyttä. Esimerkiksi vain öljy- ja kaasulämmityslaitteiden sähkötöihin oikeutetut toiminnanharjoittajat on luokiteltu tässä sovelluksessa sähkölaitekorjausryhmään (L). Yksinkertaistetusta ryhmittelystä saa useimmissa tapauksissa riittävän kuvan toiminnanharjoittajan oikeuksista sähkötöihin.

 

Sähköalalla maallikot saavat tehdä ainoastaan eräitä vähäisiä töitä kuten tulppasulakkeiden vaihtamisen sekä yksivaiheisen jatkojohdon tekemisen ja korjaamisen. Tarkempi luettelo maallikoille sallituista töistä on esitettynä mm. ohjeessamme.

 

Pelastustoimen laitteistot ja käsisammuttimet

Oikeudet pelastustoimen laitteistojen asennus- ja huoltotöihin

 

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säänneltyä toimintaa. Näitä töitä voivat tehdä vain Tukesin rekisteriin merkityt liikkeet. Liikkeellä on oltava palveluksessaan vastuuhenkilö, jolla on pelastustoimen laitteista säädetyn lain mukainen, Tukesin myöntämä, voimassaoleva pätevyystodistus. F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja asentavilla ja huoltavilla liikkeillä tulee lisäksi olla palveluksessaan henkilö, jolla on näihin töihin oikeuttava pätevyys (ks. alla Kylmäalan työt)

 

Asennusliikkeen on tehtävä tarkastus tekemilleen asennustöille. Liike laatii työstään rakennuttajan käyttöön asennustodistuksen.

 

Toimintaoikeudet ovat seuraavat:
PI paloilmoittimet
SA S sprinklerilaitteistot
SA K kaasusammutinlaitteistot
SA V muut sammutuslaitteistot

 

Käsisammuttimia voi tarkastaa ja huoltaa liike, jolla on palveluksessaan vähintään yksi käsisammutinpätevyyden omaava vastuuhenkilö ja joka on tehnyt Tukesille asiasta ilmoituksen ennen toiminnan aloittamista.

 

Toimintaoikeus:
KS käsisammuttimet

 

Kylmäala

Kylmäalan toimintaoikeudet

Kylmäalan töitä saavat tehdä vain Tukesin rekisteriin rekisteröityneet toiminnanharjoittajat (kylmälaiteliikkeet) ja henkilöt (vastuuhenkilöt ja asentajat). Rekisteröintivelvoite on kaikilla kylmälaiteliikkeillä ja henkilöillä, jotka asentavat tai huoltavat F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, maalämpöpumppuja, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja.

 

Lisäksi kylmäalan pätevyyttä edellytetään henkilöiltä, jotka ottavat talteen suurjännitekytkinlaitteista rikkiheksafluoridia (SF6-kaasua) tai laitteista F-kaasuihin pohjautuvia liuottimia. Suurjännitekytkinlaite- ja liuotinalalla toimivilta toiminnanharjoittajilta ei edellytetä rekisteröitymistä kylmälaiteliikerekisteriin.

 

Toimintaoikeudet ovat seuraavat:
y3 vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet
e3 alle 3 kg kylmäainetta sisältävät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet
ku ajoneuvojen ilmastointilaitteet
jätehuoltoala (esim. kylmäaineen talteenotto sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta)
SA K sammutuslaitteistoala
sk suurjännitekytkinlaiteala
li liuotinala

 

Toimintaoikeuden jäljessä oleva kirjain a tarkoittaa asentajapätevyyttä, esim. e3 a.

 

Hyväksytyt liikkeet

Hyväksyttyjen liikkeiden toimintaoikeudet

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet

 

Toimintaoikeudet ovat seuraavat:

Akaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt
Aöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
   
Ckaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW
Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW
Cöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW
   
Pkaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW
Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW
Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu
Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW
   
T Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
PEputket Muovisten maakaasuputkistojen asentaminen ja huolto

 

 

Ilman hyväksyttyä liikettä saa tehdä vain

1) kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen huoltotöitä, jotka laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan kuuluvat käyttäjälle

2) nestekaasun pienasennuksia, joissa nestekaasu johdetaan käyttölaitteelle letkulla

3) maakaasun pienasennukset, joissa käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.

© Tukes 2018