Bakgrundsuppgifter

En elanläggning är en funktionell helhet som består av elektrisk utrustning, installationstillbehör, ledningar, elcentraler o.d., till exempel fasta elinstallationer i en byggnad eller belysnings- och liknande elinstallationer på en idrottsplan.

 

Elanläggningar har indelats i klasser enligt deras omfattning och särskilda egenskaper. På basis av klasserna bestäms bl.a. huruvida man ska

  • utföra certifieringsbesiktning och periodisk besiktning och besiktningsintervallen
  • utse en ledare för användningen för anläggningen

 

Tukes för ett register över de elanläggningar som förutsätter en ledare av användningen. De lagstadgade anmälningarna om anläggningarna i fråga ska lämnas till Tukes. Motsvarande anmälningar om andra elanläggningar ska göras till det lokala distributionsnätbolaget.

 

En ledare för användningen ska utses om elanläggningen omfattar delar med över 1 000 V spänning eller om dess anslutningseffekt är över 1 600 kVA.

 

Elanläggningarna i Tukes register är:

 

Anläggningsklass

Anläggning

Intervall för periodisk besiktning

Klass 3

• nätbolagens elnät

5 år

Klass 2

• elanläggningar som omfattar delar med över 1000 V spänning (högspänningsabonnenter) och lågspänningsabonnenter med över 1600 kVA effekt

10 årAnmälningar som ska lämnas till Tukes är:

  • anmälan om ledaren för användningen av anläggningen och grunduppgifter om anläggningen
  • ändringar i de uppgifter som nämns ovan

 

Mer utförlig information om anläggningar och besiktningar samt skyldigheterna för ledaren av användingen finns i elsäkerhetslag (1135/2016), statsrådets förordning (1434/2016) och Tukes-anvisning 16/2017 (Elanläggningar och besiktningar), www.tukes.fi.

 

Uppgifterna i registret uppdateras en gång per vecka.

© Tukes 2018