Driftsövervakare för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

 

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

Produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier ska ha en eller flera driftsövervakare (ansvariga personer). Om driftsövervakaren bestäms i 29 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) samt i 12 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015).

 

Uppgifter

Den ansvariga personen ska se till att verksamheten i produktionsanläggningen stämmer överens med de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller farliga kemikalier samt med uppgjorda verksamhetsprinciper och planer. Den ansvariga personen ska känna till verksamheten i produktionsanläggningen, de bestämmelser som gäller den samt förutsättningarna för en säker verksamhet (390/2005 29 §).

 

Kraven

 • Innan driftsövervakaren utnämns ska denne avlägga ett kompetensprov som anordnas av Tukes.
 • Driftsövervakaren ska känna till bestämmelserna och föreskrifterna om de kemikalier som hanteras.
 • Enligt huvudregeln ska driftsövervakaren vara anställd hos det företag som bedriver verksamheten och ha anläggningen i fråga som sitt verksamhetsställe.
 • På driftsövervakaren ställs inte några formella kompetenskrav än ett avlagt kompetensprov.
 • Verksamhetsutövaren är skyldig att säkerställa att driftsövervakaren har förutsättningar att sköta sin uppgift.
 • För driftsövervakarens ersättare gäller samma krav som för den egentliga övervakaren.

 

Tidigare avlagda kompetensprov

De övervakare av industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier som har godkänts då den tidigare förordningen (59/1999) var i kraft kan fortsätta med sina uppgifter vid samma produktionsanläggning. Däremot ska en person som innehar ett behörighetsintyg enligt den tidigare förordningen och byter verksamhetsställe avlägga kompetensprovet på nytt.

 

Utnämning

Verksamhetsutövaren utnämner driftsövervakaren skriftligt för sin uppgift. Av utnämningen ska framgå ansvarsområdets omfattning samt anslutande uppgifter och ansvar. Verksamhetsutövaren ska säkerställa att personen som ska utnämnas uppfyller de ovannämnda kraven och be denne om ett skriftligt samtycke. Om utnämningen behöver inte göras anmälan till Tukes. Genom periodiska besiktningar kontrolleras av Tukes att produktionsanläggningen har övervakare som utnämnts på behörigt sätt.

 

Förberedning för provet

Förutom genom självstudier kan man förbereda sig för provet genom att delta i utbildning som arrangeras av kommersiella utbildningsorganisationer. Utbildningstillfällen arrangeras regelbundet av åtminstone AEL, POHTO Oy ja DGM Finland.

 

Provets uppbyggnad

Provet är skriftligt och består av 30 flervalsuppgifter. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter, standarder, anvisningar och annat stödmaterial som har samband med ämnet (endast personligt pappersmaterial).

 

Handläggning av provet

Provprestationerna handläggs inom tre veckor. Det lägsta godkända poängtalet är 21. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. Deltagning i provet faktureras enligt Tukes gällande prislista (för närvarande 167 euro).

 

Provmaterial

Nedan finns en förteckning över material som examinanden har skäl att bli förtrogen med före provet. Materialet får medtas till provtillfället. Även andra författningar, anvisningar, guider, standarder eller motsvarande med anknytning till ämnet får medtas till provet.

 

 

Författningar

 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
 • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015)
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) jämte ändringar
 • Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999); endast 8 kap. (Upplagringscisterner och rörsystem)
 • Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985) jämte ändringar; endast 5 och 6 kap. 
 • Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar(EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) bilagor I, II, III, IV och V
 • Statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (576/2003)

 

Författningarna finns tillgängliga gratis på Tukes och Finlex webbplatser.

 

Standarder

 • SFS 3350 – Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3357 – Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • SFS 5491 – Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen.
 • SFS-käsikirja 59 – Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut.

 

Standarder och handböcker säljs av Finlands Standardiseringsförbund.


Tukes-anvisningar, -guider och -publikationer


Tukes-anvisningarna, -guiderna och -publikationerna kan skrivas ut från Tukes webbplats.

  

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

© Tukes 2018