Driftsövervakare för flytgas

 

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

En driftsövervakare ska utnämnas om mängden av flytgas i anläggningen är minst 5 ton. Om driftsövervakaren bestäms i 29 § i kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) och i 12 § i övervakningsförordningen (685/2015). Vid behov ska en eller flera ersättare utnämnas. Driftsövervakaren ska se till att anläggningen tekniskt sköts på rätt sätt i överensstämmelse med gällande bestämmelser, föreskrifter och de tillståndsbeslut som gäller anläggningen.

 

Kraven 

 

Driftsövervakaren ska vara anställd hos det företag som bedriver verksamheten och ha anläggningen i fråga som sitt verksamhetsställe. I vissa fall kan driftsövervakarens huvudsakliga verksamhetsställe vara ett annat än övervakningsobjektet, om det kan visas att övervakaren ändå tillräckligt ofta besöker övervakningsobjektet och är förtrogen med verksamheten där. Likaså kan i vissa fall som driftsövervakare godkännas en person som inte är anställd hos det företag som bedriver verksamheten, men som ändå har sitt verksamhetsställe vid övervakningsobjektet. I så fall ska ansvaren definieras ytterst noggrant och även beaktas i övervakarens arbetsavtal m.m.

 

Övervakaren ska känna till anläggningens verksamhet samt de bestämmelser, föreskrifter och tillståndsvillkor som gäller flytgas, flytgasens egenskaper och – i tillräcklig mån med tanke på anläggningens verksamhet och omfattning – anläggningens styr-, regler-, kontroll- och säkerhetsanordningar samt funktion av dess skyddssystem. Kompetensen konstateras vid ett kompetensprov som anordnas av Tukes. På driftsövervakaren ställs inte några andra formella kompetenskrav än ett avlagt kompetensprov. Verksamhetsutövaren ska se till att driftsövervakaren har förutsättningar att sköta sin uppgift.

 

För driftsövervakarens ersättare gäller samma krav som för den egentliga övervakaren.

 

Utnämning

 

Verksamhetsutövaren utnämner driftsövervakaren skriftligt för sin uppgift. Av utnämningen ska framgå ansvarsområdets omfattning samt anslutande uppgifter och ansvar. Verksamhetsutövaren ska säkerställa att personen som ska utnämnas uppfyller de ovannämnda kraven och be denne om ett skriftligt samtycke. Om utnämningen behöver inte göras anmälan till Tukes. Genom periodiska besiktningar kontrolleras att produktionsanläggningen har övervakare som utnämnts på behörigt sätt.

 

Förberedning för provet

 

Förutom genom självstudier kan man förbereda sig för provet genom att delta i utbildning som arrangeras av kommersiella utbildningsorganisationer. Sådan utbildning arrangeras regelbundet av Dangerous Goods Management (DGM Finland),  Öljy- ja biopolttoaineala ry (ÖBA) och  Inspecta Oy.

 

Provets uppbyggnad

 

Provet är skriftligt och består av 30 flervalsuppgifter. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter, standarder, anvisningar och annat stödmaterial som har samband med ämnet (endast personligt pappersmaterial).

 

Handläggning av provet

 

Provprestationerna handläggs inom tre veckor. Det lägsta godkända poängtalet är 21. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. Deltagning i provet faktureras enligt Tukes gällande prislista (för närvarande 167 euro).

 

Provmaterial

 

Nedan finns en förteckning över material som examinanden har skäl att bli förtrogen med före provet. Materialet får medtas till provtillfället. Även andra författningar, anvisningar, guider, standarder eller motsvarande med anknytning till ämnet får medtas till provet.

 

 
Författningar

 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
 • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015)
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012), endast 6 kap
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012)
 • Gasanordningsförordning (1434/1993 jämte ändringar 804/1994, 1169/1995); de egentliga paragraferna i förordningen samt de delar som gäller för påskrifter och anvisningar
 • Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner (558/2012)
 • Statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (576/2003)

 

Författningarna finns tillgängliga gratis på Tukes och Finlex webbplatser.

 

Standarder

 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut
 • SFS 3398 – Flytgasförångningscentral. Konstruktion, utrustning och placering
 • SFS 3341 – Kuljetettavat kaasusäiliöt. Täyttö- ja tyhjennyslaitokset

 

En del av de ovannämnda standarderna behandlar också annat än flytgas. I provet behöver man behärska endast de delar som gäller flytgas. Standarder kan köpas från Finlands Standardiseringsförbund.

 

Tukes-anvisningar och -guider

 

Examinanden bör dessutom visa sin förtrogenhet med

 • flytgasens allmänna egenskaper
 • ventilation och avlägsnande av förbränningsprodukter
 • funktion av förbrukningsapparater och säkerhetsanordningar

 

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

© Tukes 2018