Driftsövervakare för naturgas

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

Allmänt

För transport- och distributionsrörsystem, tankningsstation samt för ett sådant driftsrörsystem till vilket anslutits förbrukningsapparater med en nominell bränsleeffekt som sammanlagt överstiger 1,2 MW skall ägaren eller innehavaren innan rörsystemet tas i bruk utse en driftsövervakare och för övervakaren vid behov en eller flera ersättare.

 

Bestämmelser om driftsövervakare finns i 22 § statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009).

 

Uppgifter

 

Driftsövervakaren skall övervaka driften av rörsystemet och dess skick. Driftsövervakaren skall se till att de periodiska besiktningarna av rörsystemet kan förrättas vid fastställda tidpunkter samt att de anteckningar som enligt denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av den skall göras angående prov och övervakningsåtgärder som skall vidtas medan rörsystemet är i drift blir införda i övervakningsboken (24 § förordningen).

 

Krav

 

 • Driftsövervakaren skall känna till bestämmelserna om naturgas.
 • Enligt huvudregeln skall driftsövervakaren vara anställd av ifrågavarande verksamhetsidkare.
 • Innan driftsövervakaren förordnas skall han avlägga ett kompetensprov vid Tukes.
 • Driftsövervakaren för transportrörsystem ska ha avlagt en för uppgiften lämplig examen åtminstone i ett tekniskt läroverk eller en yrkeshögskola och ha minst två års arbetserfarenhet av uppgifter som ger förtrogenhet med överföring av naturgas. Av driftsövervakaren för distributions- och driftsrörsystem krävs tillräcklig arbetserfarenhet av uppgifter som ger förtrogenhet med distribution och användning av naturgas.
 • Verksamhetsidkaren skall se till att driftsövervakaren har möjlighet att sköta sin uppgift.
 • På driftsövervakarens ersättare ställs samma krav som på den egentliga övervakaren.

 

Tidigare avlagda kompetensprov

Tidigare avlagda kompetensprov gäller tillsvidare.

 

Förordnande

Verksamhetsidkaren förordnar en driftsövervakare eller hans ersättare skriftligt. Av förordnandet bör framgå ansvarsområdets omfattning och de därtill hörande uppgifterna och ansvaren. Verksamhetsidkaren skall försäkra sig om att den person som förordnas uppfyller de ovannämnda kraven och inhämta hans skriftliga samtycke. Verksamhetsidkaren skall skriftligt anmäla till Tukes att han har förordnat en driftsövervakare. Härvid kan man använda en för ändamålet avsedd blankett som finns på Tukes webbplats.

 

Förberedelser för provet

Förutom genom självstudier kan man också förbereda sig för provet genom att delta i utbildning som arrangeras av kommersiella utbildningsorganisationer. Dylik utbildning arrangeras regelbundet av åtminstone Suomen Kaasuyhdistys ry

 

Kompetensprov

  

Provets uppbyggnad

Provet är skriftligt och består av 5 essäfrågor och 8 flervalsuppgifter.

 

Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter, standarder, anvisningar och annat stödmaterial med anknytning till ämnet.

 

Därtill rekommenderas att deltagaren tar med sig till provet ett egenhändigt uppgjort sammandrag av de viktigaste sakerna inom ämnet. Om sammandraget lämnas in tillsammans med provpappren kan deltagaren få extra poäng för det, dock högst lika många poäng som för en rätt besvarad essäfråga.

 

Ett bra sammandrag

 • innehåller de saker inom ämnet som deltagaren anser vara viktigast med tanke på den produktionsanläggning han representerar
 • kan innehålla hänvisningar till stödmaterial
 • är ca 1 maskinskriven sida (A4) långt, får även vara handskrivet
 • har sammanställts och undertecknats av deltagaren själv

 

Handläggning av provresultaten

Provresultaten handläggs inom 3 veckor. Intyg över godkänt prov eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som deltagaren uppgett. Deltagning i provet faktureras enligt Tukes prislista (för närvarande är avgiften 167 euro). För godkänt prov krävs att minst 60 % av svaren är rätt. I gränsfall kan Tukes sända deltagaren tilläggsfrågor som skall besvaras inom en viss tid. Tilläggsfrågorna väljs ur de ämnesområden där deltagaren misslyckats vid provtillfället.

 

Provets omfattning

Provet har alltid samma omfattning, men i specialfall kan frågorna anpassas efter behovet.

 

Förteckning över material

 

Författningar

 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
 • Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009)
 • Gasanordningsförordning (1434/1993, ändrad 804/1994, 1169/1995), den egentliga paragrafdelen samt de delar som gäller påskrifter och anvisningar
 • Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner (558/2012)

 

Anvisningar 

 • Tukes-ohje 7/2015 Maakaasun käsittelyn turvallisuus

 

Författningarna finns tillgängliga gratis på Tukes och Finlex webbplatser.

 

Standarder

 • SFS-standarderna 2897,  SFS-EN 676, 1775, 12186, 12327 

 

Provdeltagaren bör dessutom visa att han är förtrogen med

 • Naturgasens allmänna egenskaper
 • Flytgasens allmänna egenskaper och användning av flytgas som reservbränsle för naturgas
 • Förbränning och reglering av naturgas
 • Ventilation och avlägsnande av förbränningsprodukter
 • Förbrukningsapparaternas funktion och användning
 • Styr-, regler-, kontroll- och säkerhetsanordningarnas funktion
 • Klassificering av explosionsfarliga utrymmen
 • Primärsläckningsredskap

 

Exempel på källitteratur

 • Lagsamling: Explosionsfarliga ämnen
 • Maakaasukäsikirja
 • Maakaasun yleiset turvaojeet ja hätätilanteiden toimintaohjeet
 • SFS-käsikirja 58, delar som gäller naturgas

Maakaasun käsikirja samt Maakaasun yleist turvaohjeet ja hätätilanteiden toimintaohjeet finns gratis på Suomen Kaasuyhdistys ry webbsidor.

 

Kontaktuppgifter för anskaffning av material som behövs vid proven

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

 • tel. 029 5052 000 /registratorsbyrå
 • www.tukes.fi -  (Tukes-anvisningar, förteckning över brännbara vätskor, förteckning över gällande författningar, information om kompetensprov för driftsövervakare mm.)

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

 

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

© Tukes 2018