Ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor

Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar / Skjutförnödenheter

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

Obs! Författningarna har ändrats 1.7. och 1.9.2015.

 

Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

 

Provmaterial

 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–11 och 13–15, 18.
 • Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015)
 • Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
 • Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015)
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor.
 • Fyrverkeripjäser - Tillverkning, import, försäljning, upplagring och användning (2015)  (pdf 0,6 MB).

 

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappermaterial). Kom ihåg penna och gummi!

 

Provprestationerna handläggs inom tre veckor. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt Tukes gällande prislista (för närvarande 90 euro).

 

Skjutförnödenheter

 

Provmaterial

 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–9, 11 och 13–15.
 • Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) endast definitioner.
 • Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
 • Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven  (719/2015) endast 3 § Kategorisering av pyrotekniska artiklar.
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor.
 • Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994)  
 • Standarderna SFS 4397, SFS 4398 och SFS 4399.

 

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast på papper).

 

Provprestationerna handläggs inom tre veckor. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt Tukes prislista (för närvarande 90 euro).

 

 

Kontaktuppgifter för anskaffning av material

 

Författningarna finns i elektronisk form på Tukes och Finlex webplats. Standarderna säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf.

 

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

© Tukes 2018