Gruvsäkerhetsansvarig  

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

Allmänt 

Den som bedriver gruvdrift ska utse en person som ansvarar för gruvsäkerheten. Bestämmelser om en gruvsäkerhetsansvarig finns i 118 § i gruvlagen (621/2011) och i 9 § i statsrådets förordning om gruvsäkerheten (1571/2011).

 

Uppgifter 

Den säkerhetsansvarige ska se till att verksamheten i gruvan sker i enlighet med bestämmelserna om gruvsäkerhet, tillståndsvillkoren och de åtgärder och handlingsprinciper som gruvsäkerheten förutsätter. Den säkerhetsansvarige ska övervaka att personalen utbildas till att arbeta på ett säkert sätt.

 

Krav 

 • Innan den säkerhetsansvarige utses ska han avlägga ett kompetensprov hos Tukes.
 • Den säkerhetsansvarige ska känna till bestämmelserna och föreskrifterna om gruvsäkerhet.
 • Den säkerhetsansvarige ska vara anställd av verksamhetsutövaren i fråga och ha gruvan i fråga som sin arbetsplats.
 • Utöver avlagt prov ställs inga andra formella behörighetskrav på den säkerhetsansvarige, men han ska ha utbildning som lämpar sig för uppgiften.
 • Verksamhetsutövaren ska sörja för att den gruvsäkerhetsansvarige har möjlighet att sköta sina uppgifter på det sätt som avses i utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt i villkoren i tillståndsbeslutet.
 • För den gruvsäkerhetsansvariges ersättare gäller samma krav som för den egentliga ansvarspersonen.

 

Utseende

Den som bedriver gruvdrift ska skriftligen utse en gruvsäkerhetsansvarig. Av utseendet bör framgå ansvarsområdets omfattning och de därtill hörande uppgifterna och ansvaren. Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att den person som utses uppfyller de ovannämnda kraven och inhämta personens skriftliga samtycke. Utseendet behöver inte anmälas till Tukes. Tukes kontrollerar genom periodiska besiktningar att produktionsanläggningen har övervakare som utsetts på behörigt sätt.


Förberedelser för provet

Förutom genom självstudier kan man också förbereda sig för provet genom att delta i utbildning som ordnas av kommersiella utbildningsorganisationer. Sådan utbildning ordnas regelbundet av åtminstone POHTO Oy.Kompetensprov


Provets uppbyggnad

Provet är skriftligt och består av 30 flervalsuppgifter. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter, standarder, anvisningar och annat stödmaterial med anknytning till ämnet (endast på papper).

Handläggning av provresultaten

Provresultaten handläggs inom 3 veckor. Intyg över godkänt prov eller meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som deltagaren uppgett. Deltagning i provet faktureras enligt Tukes prislista (för närvarande är avgiften 167 €). För godkänt prov krävs att minst 70 % av provsvaren är rätt.

Provmaterialet

Förteckningen nedan upptar material som är bra att studera innan man deltar i kompetensprovet för driftsövervakare. Materialet får tas med till provtillfället. Till provet får även medtas andra författningar, anvisningar, handböcker, standarder eller motsvarande med anknytning till ämnet.

 
Förteckning över material om ämnet

 

Författningar 

 • gruvlag (621/2011)
 • statsrådets förordning om gruvdrift (391/2012)
 • statsrådets förordning om gruvsäkerheten (1571/2011)
 • arbets- och näringsministeriets förordning om uppfordringsverk i gruvor (1455/2011)
 • statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011)

 

Författningarna finns i elektronisk form på Tukes och Finlex webbplats.

Tukes-anvisningar, meddelanden och guider 

 • Tukes-guiden ”Uudet kaivosturvallisuussäädökset” (De nya gruvsäkerhetsförfattningarna) Guiden blir klar i september-oktober 2012 och finns på Tukes webbplats och senare även i tryckt version.

 

Övrigt material 

 • Boken Kaivos- ja louhintatekniikka, kapitel 4. (Kalliomekaaninen suunnittelu), 6. (Louhintamenetelmät) och 11. (Kalliolujitus ja kalusto). Redaktörer Antero Hakapää och Pekka Lappalainen; förlag Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors, www.oph.fi/verkkokauppa, ISBN 978-952-13-3488-7.
 •  

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

 

© Tukes 2018