Hissäkerhetsexamen

 

Allmänt


En verksamhetutövare som bedriver hissarbeten ska som ansvarsperson ha anställt en ledare för elarbeten som innehar hissbehörighet. Ett av kraven på behörigheten är att personen har avlagt hissäkerhetsexamen.

 

Med en säkerhetsexamen enligt 20 § i handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen (516/1996) visas att personen har tillräcklig kännedom om de bestämmelser, föreskrifter, anvisningar och de centralaste standarder som hänför sig till säkerheten för hissarbeten.

 

Ett behörighetsintyg kan sökas inom fem år från det personen har avlagt hissäkerhetsexamen. För behörighetsintyget krävs också att vissa krav på utbildning och arbetserfarenhet uppfylls. Behörighetsintyget beviljas av Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

 

Examenstillfällen


Hissäkerhetsexamina anordnas två gånger om året. Examina anordnas på Tukes Tammerforskontor. Anmälning till examen ska ske senast två veckor före examen. Anmälningslänkar finns i slutet av denna sida.

 

Provtillfället varar tre timmar. Publikationer som ingår i examenskraven får vara framme vid examenstillfället. Även annan litteratur eller annat material i ämnet får vara framme, dock inte räkneexempel eller frågeserier från tidigare examina.

 

Uppbyggnad av examen

Hissäkerhetsexamen består av flervals­­upp­gifter och frågor som skall besvaras i ord eller genom beräkningar. Utöver de examenskrav som uppräknas nedan förutsätts i examen kunnande i allmän elteknik.

 

För avlagd hissäkerhetsexamen krävs två tredjedelar av det maximala poängtalet.

 

Examensresultat


Tukes skickar till deltagare ett examensintyg om avlagd examen eller ett skriftligt beslut om avslag inom två veckor till adress som har uppgivits vid anmälning. Av deltagare tas ut avgift för deltagande i examen enligt Tukes gällande prislista (165 € från 1.1.2016).

 

Examenskrav

 

Författningar

 

Elsäkerhetslag (410/1996)

Elsäkerhetsförordning (498/1996)

Statsrådets förordning om elektromagnetisk kompatibi­litet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (1466/2007)

Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen (516/1996)

Handels- och industriministeriets förordning om användning av hissar) (663/1996)

Handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet (564/1997)

 

Tukes-anvisningar

S6-2011             Underhåll, ändringsarbeten och besiktningar av hissar 

12/2015             Standarder som gäller elanläggningars säkerhet och om säkerheten vid elarbeten (S10-2015)

 

 

Standarder

 

SFS-EN 81-1 + A3 (2009)          Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit

SFS-EN 81-2 + A3 (2009)          Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 2: Hydraulihissit.

SFS-EN 115-1 + A1 (2010)        Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus

SFS 5620 (1995)                           Hisslinor. Riktlinjer för kassation

SFS 5880 (2010)                           Hissityöturvallisuus 

SFS 6000 (2012)                           Lågspänningselinstallationer, till följande delar: SFS 6000-1 ... SFS 6000-6,
SFS 6000-7-704, SFS 6000-7-706, SFS 6000-7-729, SFS 6000-8-802,
SFS 6000-8-812, SFS 6000-8-813

SFS 6002 (2015)                           Säkerheten vid elarbeten

 

Övriga publikationer

 

Elinspektionscentralens publikation om befintliga hissar:

A8-94                 Hissföreskrifter (med undantag av bilagorna 6, 7 10 och 12)


Provtillfället ordnas på:

 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Yliopistonkatu 38
33100 Tammerfors

 

 

Mer information:
Antti Savola, ledande expert
Telefon: 029 5052 684
E-mail: fornamn.efternamn@tukes.fi

Tammerfors
7.11.2018

© Tukes 2018