Ansvarig person för tillverkning av explosiva varor (ansvarig föreståndare)

 

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under december.

 

Det är möjligt redan under december att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

 

Från början av året 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

 

Obs! Författningarna har ändrats 1.7., 1.9.2015 och 1.1.2017.

Linken till anmälning finns i slutet av sidan.

 

Allmänt

En produktionsanläggning ska ha en ansvarig föreståndare och möjligen en ställföreträdare. Även mobila aggregat ska ha en ansvarig föreståndare.

 

Om ansvarig föreståndare föreskrivs i 61 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i 34-36 § i förordningen om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015).

 

Avlagt prov ger också behörighet till att fungera som ansvarig person för upplagringen av de farliga kemikalier som anknyter sig till tillverkningen av explosiva varor.

 

Uppgifter

En ansvarig föreståndare ska sörja för att tillverkningen och upplagringen av explosiva varor sker på ett tekniskt riktigt och betryggande sätt samt i enlighet med gällande stadganden och föreskrifter ävensom tillståndsbesluten för tillverkningen (enligt de uppgjorda verksamhetsprinciperna och planerna).

 

Utnämning

Verksamhetsutövaren ska utse en för driften ansvarig föreståndare och möjligen för denne en ställföreträdare. Verksamhetsutövaren ska sörja för att den ansvariga föreståndaren har möjlighet att sköta anläggningen i enlighet med givna föreskrifter och bestämmelser ävensom i enlighet med villkoren i tillståndet.

  

Behörighetsprov

 

Provets struktur

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Den som avlägger provet får ha tillgång till alla relaterade författningar, föreskrifter, standarder, anvisningar och annat bakgrundsmaterial (endast personligt material på papper).

 

Genomgång av provet

Provresultaten delges inom 3 veckor. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyg eller meddelande om att provet underkänts skickas till den e-postadress som provavläggaren angett. En avgift för deltagande i provet tas ut enligt Tukes prislista i efterhand (för närvarande är avgiften 90 euro).

 

Provmaterial

Nedan presenteras en förteckning över material som deltagaren borde gå igenom före behörighetsprovet. Materialet får finnas tillhanda vid provtillfället.

 

Författningar

  • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) med ändringar
  • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015)
  • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) med ändringar
  • Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015)
  • Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
  • Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015)
  • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015)
  • Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1440/2016)
  • Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011)

 

Författningarna finns tillgängliga gratis på Tukes och Finlex webbplatser.

 

Standarder

  • Standarderna SFS 4397, SFS 4398 och SFS 4399.

 

Standarder och handböcker säljs av Finlands Standardiseringsförbund. Beställningar kan också göras via dessa webbsidor eller direkt per e-post sales@sfs.fi


Tukes-anvisningar, -guider och -publikationer


Tukes-anvisningarna, -guiderna och -publikationerna kan skrivas ut från Tukes webbplats.

 

 

Anmälning till provet

 

Anmäl dig till provet senast två veckor före den önskade tidpunkten genom datumlänkarna i slutet av denna sida.
Man kan inte delta i provet om man inte har anmält sig till provet på förhand.


Kom ihåg att annullera din anmälan ifall du blir förhindrad att delta i tenten.

 

Kontaktpersoner
Helsingfors: Marika Sintonen, tfn 029 505 2182
Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Villmanstrand och Rovaniemi: Marita Välimäki, tfn 029 5052 230
E-postadresser: fornamn.efternamn@tukes.fi.

 

Välj examensstället och -datum från följande lista:
OBS! Kontrollera adress och tid för provet ur anmälningsblanketten.
(Om du inte får bekräftelse till den e-postadressen som du angivit på anmälningsblanketten har anmälningen inte kommit fram.)

 

© Tukes 2018