Verksamhetsrättigheter

Elarbeten och hissar

Räddningsväsendets anordningar och handbrandsläckaraffärer

Kylbranschen

Godkända rörelser

 

Elarbeten och hissar

 

Rättighet att utföra el- och hissarbeten

 

I Finland får el- och hissarbeten endast utföras av personer som uppfyller de villkor som ställts och då en anmälan om verksamhetsutövande har gjorts till Tukes elentreprenörsregister. Regleringen gäller verksamhet som omfattar elinstallationarbeten och reparation av elanläggningar. Hissarbeten regleras också genom elsäkerhetslagstiftningen.

 

Det mest centrala kravet är att den verksamhetsutövare som utför elarbeten (elentreprenör) i sin tjänst har en säkerhetsansvarig ledare för elarbeten (i hissarbeten en ledare för hissarbeten). Arbetsområdena bestäms på basis av det behörighetsintyg som fordras av ledaren för elarbetet. Det finns två slag av behörighetsintyg: de nyare Eb1, Eb2 och Eb3 samt de tidigare A, B, C och D jämte undergrupper. Dessutom finns det behörighet inom vissa specialområden.

 

I denna webbapplikation presenteras en förenklad gruppering jämfört med de specifika behörighetsområden som finns. Detta av tydlighetsskäl, eftersom det finns olika gällande begränsningar som beaktar över hundra behörighetsområden. Verksamhetsutövare som har behörighet att utföra elarbeten på olje- och gasuppvärmningsaggregat klassificeras exempelvis i denna applikation i den grupp som utför reparationer av elanläggningar (L). I de flesta fall ger den förenklade grupperingen en tillräcklig bild av verksamhetutövarens behörighet att utföra elarbeten.

 

Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten, såsom säkringsbyte samt koppling och reparation av enfasiga förlängningskablar. En utförligare förteckning över arbeten som får utföras av icke behöriga finns presenterad bl.a. i vår anvisning.

 

Räddningsväsendets anordningar och handbrandsläckaraffärer

 

Rättighet att utföra installationsarbeten och service av räddningsväsendets anordningar

 

Installation och service av brandalarm- och släckanläggningar är reglerad verksamhet. Dessa arbeten får endast utföras av affärer som finns antecknade i Tukes register. Affären ska i sin tjänst ha en ansvarsperson som enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet har ett av Tukes beviljat, giltigt behörighetsintyg. De affärer som utför installation och service av släckanläggningar som innehåller F-gaser ska i sin tjänst dessutom ha en ansvarsperson som har behörighet att utföra dessa arbeten (se nedan Kylbranschens arbeten).

 

Installationsaffären ska göra en ibruktagningsbesiktning av det installationsarbete som de har utfört. Ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen ska lämnas till byggherren.

 

Verksamhetsrättigheterna är följande:


PI        brandalarmsanläggningar
SA S   sprinkleranläggningar
SA K   gassläcksanläggningar
SA V   övriga släckanläggningar

 

Handbrandsläckare får granskas och underhållas av affär som finns antecknad i Tukes register. Affären ska i sin tjänst ha minst en ansvarsperson som enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet har ett av Tukes beviljat, giltigt behörighetsintyg.

 

Verksamhetsrättighet:

KS handbrandsläckare

 

Kylbranschen

Verksamhetsrättigheter i kylbranschen

 

Arbeten inom kylbranschen får endast utföras av verksamhetsutövare (kylanläggningsaffärer) och personer (ansvarspersoner och montörer) som finns registrerade i Tukes register. Registreringsskyldigheten gäller alla kylanläggningsaffärer och personer som utför installation och underhåll av nedkylnings-, ventilations- och värmepumpanordningar, jordvärmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt släckanläggningar.

 

Dessutom förutsätts behörighet inom kylbranschen av personer som tar tillvara svavelhexaflourid (SF6-gas) från högspänningsbrytare eller återvinner lösningsmedel som är baserade på F-gaser från anläggningar. Verksamhetsutövare inom högspänningsbrytar- och lösningsmedelsbranschen förutsätts inte vara registrerade i registret över kylanläggningsaffärer.

 

Verksamhetsrättigheterna är följande:

 
y3      kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt luftkonditioneringsanläggningar i fordon som innehåller minst 3 kg kylmedia
e3      kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt luftkonditioneringsanläggningar i fordon som innehåller under 3 kg kylmedia
ku      luftkonditioneringsanläggningar i fordon
jä       avfallshanteringsbranschen (exempelvis tillvaratagande av kylmedia ur el- och elektronikavfall)
SA K  släckanläggningsbranschen
sk       högspänningsbrytarbranschen
li        lösningsmedelsbranschen

 

Bokstaven a efter verksamhetsrättigheten betyder installationsbehörighet, exempelvis e3 a.

 

Godkända rörelser 

Verksamhetsrättigheter för godkända rörelser

 

Installations- och servicearbeten som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner får utföras enbart av godkända rörelser.

 

Verksamhetsrättigheterna är följande:

Agas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat
Installations- och servicearbeten som gäller driftrörssystem och förbrukningsanordningar för naturgas

Aolja

 Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat

   

Cgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW
Installations- och servicearbeten som gäller rörsystem och aggregat för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW

Colja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1 200 kW

   

Pgas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW
Installations- och servicearbeten som gäller rörsystem och aggregat för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW
Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften kommer från flytgas eller naturgas

Polja

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

   

T

Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner på ett viktigt grundvattenområde eller annat område som lämpar sig för vattenanskaffning

 

 

PErör

Installations- och servicearbeten i rörsystem av plast ämnade för naturgas

 

Utan en godkänd rörelse får man endast genomföra

1) servicearbeten för gas- och oljeeldningsaggregat, som enligt drift- och serviceanvisningarna för utrustningen tillhör användaren

2) små flytgasinstallationer i vilka flytgasen leds till förbrukningsanordningen via en slang

3) små gasinstallationer i vilka förbrukningsanordningen ansluts med slang till ett fast rörsystem.

 

© Tukes 2018